Domov pro seniory

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • poskytnout kvalitní sociální službu, která bude ,,šita na jednotlivého Uživatele"
 • plánování služby dle individuálních potřeb uživatelů
 • zkvalitňovat, podporovat a udržovat schopnosti uživatelů
 • po nástupu do zařízení podporovat dosavadní způsob života
 • vytvářet příjemné domácí prostředí (vybavenost pokojů, např. vlastním nábytkem)
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou, blízkými - neomezené denní návštěvní hodiny
 • posilovat sociální začleňování uživatelů
 • v maximální možné míře zachovat nebo obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní instituce
 • vzdělávání personálu
 • zprostředkovávat návazné služby - seniorům, kteří nedopovídají naší cílové skupině
 • poskytovat sociální poradenství
 • podporovat uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti
 • odbourávat předstudky vůči cílové skupině
 • vytvořit podmínky respektující intimitu a soukromí

Rozvojové dlouhodobé cíle zařízení

Zajišťovat poskytování sociálních služeb prostřednictvím:

 • prohloubení týmové spolupráce všech pracovníků zařízení včetně předávání zpětné vazby od pracovníků - prosazení změny v myšlení, chování personálu
 • prohloubení poskytování služeb na základě potřeb uživatelů
 • částečná bezbariérovost
 • vybudování prostor pro pracovní terapii
 • podporovat dobrovolnictví
 • vytvořit stabilí tým kvalifikovaných pracovníků a podporovat jejich profesní rozvoj
 • vytvořit prostředí co nejpodobnější běžnému způsobu života
 • modernizovat zázemí zaměstnanců i uživatelů domova
 • společně s týmem pracovat na plnění strategického plánu organizace
 • účastnit se komunitního plánování v regionu

Krátkodobé cíle zařízení 

 • aktualizace webových stránek
 • informace o poskytované sociální službě formou reklamy na služebních automobilech
 • rozšíření kulturně - zájmové činnosti dle individuálních plánů uživatelů
 • vypracovat plán vzdělávání pracovníků zařízení
 • spolupracovat s mateřskými i základními školami
 • účinně pomáhat uživatelům při zapojení do běžného života mimo naše zařízení
 • udržovat a rozvíjet individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti uživatelů
 • zajisti a udržet spokojenost uživatelů s kvalitou poskytované služby, vytvořit a rozvíjet důvěryhodný vztah mezi uživatelem a pracovníkem 
 • aktivtní přístup k řešení nepříznivé situace uživatelů

 

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY OASA

Posláním Domova pro seniory OASA je poskytnout seniorům a osobám s kombinovaným postižením, závislým na péči jiné osoby, individuální sociálně-zdravotní služby, podporující jejich samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, ativního a důstojného života.