Pečovatelská služba

Etický kodex

Účelem etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců organizace a informovat uživatele sociálních služeb (dále jen uživatele), jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování služeb, ale také jakou soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v naší sociální službě.

 

Etické zásady

Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou uživatele svá práva naplňovat.

Stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

Etický kodex sociálních pracovníků k nahlédnutí zde, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.pdf