Ochrana osobních údajů - GDPR

Seniorcentrum OASA s.r.o.

Petřvald 2 - Petřvaldík 68
742 60 Petřvald u N.Jičína
IČO: 278 57 018

                                                                                                                                                                 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů společností Seniorcentrum OASA s.r.o.

 

Co jsou „osobní údaje“? Osobní údaje jsou jakékoliv informace o konkrétní osobě, na základě které lze tuto osobu identifikovat. Jedná se nejčastěji o jméno, příjmení, fotografii nebo adresu. Společnost Seniorcentrum OASA s.r.o. zpracovává osobní údaje žadatele o poskytnutí sociální služby, účastníka smlouvy o poskytnutí sociální služby, případně jejich opatrovníka nebo zmocněnce.

 

Co se rozumí „zpracováním“? Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, která je prováděna pomocí postupů, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení apod.

 

Kdo je „subjektem údajů“? Subjektem údajů je výlučně fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). 

 

Následující informace zpracované podle č. 13 ve spojení s čl. 12 GDPR Vám poskytují přehled o zpracování osobních údajů společností Seniorcentrum OASA s.r.o.   

 

I.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Společnost Seniorcentrum OASA s.r.o., společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 31899, sídlem Petřvald 2 – Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald, IČO: 27857018, ID datové schránky xerztyh, email boreka@seznam.cz, telefon 608 350 520 (dále jen „Správce“ nebo „Seniorcentrum OASA“).

 

II.

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracováváme osobní údaje osob, které jsou žadateli o sociální službu, účastníků smlouvy o poskytnutí sociální služby v postavení příjemce sociální služby (tj. smluvní strany smlouvy o poskytnutí sociální služby), případně jejich opatrovníka nebo zmocněnce, za účelem řádného splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a splnění smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.    

 

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme v nezbytném rozsahu. Právními základy a účely pro zpracování osobních údajů v Seniorcentru OASA jsou:

  • řádné splnění právních povinností, které se na nás vztahují, daných zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a souvisejících právních předpisů;
  • řádné plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý subjektem údajů pro účely reklamní činnosti / marketingu a doplnění informací ohledně naší činnosti.

 

    III.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Osobní a kontaktní údaje, jako je např. Vaše jméno a příjmení, adresa Vašeho bydliště, Vaše doručovací adresa, Vaše rodné číslo, datum a místo narození, rodinný stav, stát narození, státní občanství, údaje o případném omezení svéprávnosti, platební údaje, údaje o Vašem zdravotním stavu, údaje o Vašich majetkových poměrech, údaje o Vámi pobíraném důchodu a jakékoliv další skutečnosti s důchodem související. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu žádosti o poskytnutí sociální služby nelze žádost z naší strany vyhodnotit. Bez poskytnutí osobních údajů uvedených v tomto odstavci nelze uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby. Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem plnění našich zákonných povinností a smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo pro provedení opatření předcházejících uzavření smlouvy; zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. Pro zpracování těchto osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.  

 

Fotografie Vaší osoby, filmové záznamy a zvukové nahrávky zachycují Vás, Vaši činnost a projevy v rámci aktivit zajišťovaných Seniorcentrem OASA; tyto osobní údaje zpracováváme v rámci poskytování sociální služby výhradně s Vaším přechozím souhlasem pro účely reklamní činnosti / marketingu a doplnění informací ohledně naší činnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů nejste povinni svůj souhlas poskytnout. Pokud jej poskytnete, pak poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se blíže věnujeme v čl. VI. tohoto prohlášení.        

 

IV.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uchováváme po dobu evidence žádosti o poskytnutí sociální služby, v případě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby pak po dobu poskytování sociální služby. Po ukončení evidence žádosti o poskytnutí sociální služby nebo po ukončení poskytování sociální služby je zpracování osobních údajů omezeno výhradně pro účely archivace ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění. Obdobně jsou pak likvidovány osobní údaje v digitální podobě.    

 

V.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně (prostřednictvím výpočetní techniky) v elektronických informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení. V rámci nakládání se zpracovanými osobními údaji využíváme uznávané standarty technické a organizační bezpečnosti, ale i jiná opatření, která zajistí soulad s příslušnými předpisy a normami, které upravují zpracování osobních údajů. Do styku s Vašimi daty se dostanou výhradně naši zaměstnanci, kteří budou při nakládání s nimi dodržovat tytéž pravidla a opatření. Osobní údaje nejsou poskytovány jinému subjektu k dalšímu zpracování, s výjimkou orgánů státní správy, jako jsou např. soudy, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení apod. Nerozhodujeme automatizovaně.

 

VI.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

 

Právo na přístup k osobním údajům: Zjednodušeně řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme a jaká máte další práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat, bez udání důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme. Toto však neplatí v případech a rozsahu, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno Vaším souhlasem.  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů: Pokud jsou osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili nebo doplnili. Máte právo i na výmaz Vašich osobních údajů, pokud takový výmaz nezasahuje do našich zákonných povinností nebo pokud takové jednání není v rozporu s GDPR.

 

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno poskytnout, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme poskytnout vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: V případě jakýchkoliv výhrad ke způsobu zpracovávání osobních údajů z naší strany máte možnost kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 234 665 111

Web: www.uoou.cz

IČO: 70837627

 

VII.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na ředitele Seniorcentra OASA, Ing. Adama Borka, a to buď písemným oznámením zaslaným k jeho rukám na adresu Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 2 – Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald, nebo osobně na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím emailové adresy boreka@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 608 350 520.