Agentura domácí péče

Zásady poskytování služby

  • dodržování etického kodexu zdravotních sester
  • úcty ke člověku, zachování lidské důstojnosti
  • respektování a uznávání práv pacientů
  • zaměření na individuální potřeby pacientů
  • podpory flexibility a minimalizaci rutinního jednání v rámci ošetřovatelského procesu
  • respektování soukromí pacienta
  • ohleduplného, laskavého a vstřícného přístupu k pacientům
  • vzájemné tolerance a důvěry
  • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu
  • zamezení diskriminace pacienta z důvodu vyznání, přesvědčení, pohlaví, sociálního a ekonomického postavení

Více v náhledu Etický kodex zdravotních sester.pdf